Algemene Voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene Voorwaarden

Uittreksel uit de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van

RM CE Markeringen & Schades B.V.

 

; de volledige tekst wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

 

De navolgende voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door een opdrachtgever bij c.q. voor het verstrekken van opdrachten worden gehanteerd, van toepassing op alle door RM CE Markeringen & Schades B.V. aanvaarde opdrachten en daaraan ten grondslag liggende offertes of overige vormen van aanbieding;

 

Slechts schriftelijke offertes kunnen als bindend worden beschouwd;

 

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn offertes gedurende ten hoogste één maand geldig, na het verstrijken van deze periode dragen zij nog slechts een vrijblijvend karakter;

 

Alle door RM CE Markeringen & Schades B.V.. in het kader van een offerte of anderszins afgegeven beschrijvingen, tekeningen, modellen en berekeningen worden slechts ter oriëntatie verstrekt;

 

Alle opgegeven prijzen, evenals alle in deze voorwaarden genoemde bedragen, luiden exclusief BTW (hoog tarief); voor zover prijsopgaven worden verstrekt van producten en/of diensten (van derden) waarvoor een verlaagd BTW-tarief geldt, zullen die producten en/of diensten conform dat verlaagde tarief in rekening worden gebracht c.q. worden doorberekend;

 

Voor zover een aanvaarde opdracht (mede) betrekking heeft op door derden te leveren diensten en/of producten, komen tussentijdse prijsverhogingen van die diensten en/of producten voor rekening van de opdrachtgever;

 

Voor zover de nieuwe prijs de oude met minder dan 10% te boven gaat, dient de opdrachtgever die nieuwe prijs te aanvaarden; indien en voor zover de prijsstijging dat percentage te boven gaat, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht in te trekken echter onder de verplichting alsdan aan RM CE Markeringen & Schades B.V.. een schadevergoeding ter hoogte van 25% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht met een minimum van € 400,00 te voldoen;

 

Alle door RM CE Markeringen & Schades B.V.. opgegeven prijzen luiden netto af magazijn; alle bijkomende kosten in verband met vervoer, verpakking en/of verzekering dan wel installatie, montage of andere diensten, komen ten laste van de wederpartij en zullen bij factuur in rekening worden gebracht;

 

Door RM CE Markeringen & Schades B.V.. uit te voeren opdrachten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door haar aan de wederpartij uitgebracht aanbod;

 

Een opdracht kan geacht worden door RM CE Markeringen & Schades B.V. werkend onder de handelsnaam RM CE Markeringen & Schades B.V.  en Mackenbach Consultancy. te zijn aanvaard wanneer zij met de uitvoering daarvan is begonnen;

 

Aan tijdens de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever gewenste wijzigingen kan uitsluitend worden tegemoetgekomen nadat daar door een bevoegde functionaris om is verzocht èn RM CE Markeringen & Schades B.V.. in de gelegenheid is gesteld zich hieromtrent uit te laten;

 

De opgave van levertijden geschiedt slechts bij benadering; door overschrijding van een door RM CE Markeringen & Schades B.V. opgegeven termijn komt zij niet van rechtswege in verzuim;

 

De opdrachtgever is verplicht om RM CE Markeringen & Schades B.V.. in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; de opdrachtgever dient daartoe en voor zijn rekening en risico alle middelen te verstrekken en/of omstandigheden te creëren die daartoe benodigd zijn en/of bij dan wel krachtens de wet of daarmee gelijk te stellen maatregelen en voorschriften zijn voorgeschreven;

 

Alle door RM CE Markeringen & Schades B.V. werkend onder de handelsnaam RM CE Markeringen & Schades B.V.  en Mackenbach Consultancy. geleverde zaken blijven haar volledig eigendom tot het tijdstip waarop haar facturen, alsmede in voorkomend geval alle bijkomende kosten, ter zake het geleverde volledig zijn voldaan;

 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient, te allen tijde in geval van projecten, 30% van de overeengekomen prijs door overschrijving op een door RM CE Markeringen & Schades B.V. aan te wijzen bankrekening te worden voldaan bij het verstrekken van de opdracht; de resterende 70% dienen op nader overeen te komen tijdstippen te worden voldaan, de laatste termijn in ieder geval binnen 30 dagen na oplevering;

 

Indien een opdracht is verstrekt door, of voor rekening van, twee of meer opdrachtgevers is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen welke voor die opdrachtgevers uit de opdracht voortvloeien des, de één betalend, de ander(en) gekweten zal (zullen) zijn;

 

Indien en voor zover van een opdrachtgever in der minne geen betaling kan worden verkregen en deswege een derde moet worden belast met de incasso van (een) verschuldigd(e) bedrag(en), zullen de daarmee gemoeide kosten, welke thans reeds worden bepaald op 15% van het (de) te incasseren bedrag(en) met een minimum van € 500,00, ten laste komen van de nalatige debiteur;

 

RM CE Markeringen & Schades B.V.. verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitvoering van haar verstrekte opdrachten en de nakoming van de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomsten welke aan opdrachten ten grondslag liggen, voortvloeien;

 

Slechts indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming door RM CE Markeringen & Schades B.V.. aanwijsbaar het gevolg is van haar opzet dan wel grove nalatigheid aan haar zijde, zal zij tot vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade kunnen worden verplicht; de hoogte van een dergelijke schadevergoeding zal evenwel te allen tijde beperkt zijn tot de helft van de factuurwaarde van de opdracht welks uitvoering tot de schade heeft geleid, zulks echter met een maximum van € 1.250,00;

 

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming welke wordt of is veroorzaakt door overmacht;

 

Reclames omtrent beschadiging van en/of zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan RM CE Markeringen & Schades B.V.. te worden gemeld; indien en voor zover binnen deze termijn geen melding is ontvangen, gaat RM CE Markeringen & Schades B.V. ervan uit dat geheel conform de opdracht is geleverd en is zij niet langer verplicht om reclames in behandeling te nemen;

 

Alle garanties vervallen met onmiddellijke ingang indien en voor zover de opdrachtgever:

*de door RM CE Markeringen & Schades B.V. en/of de producent gegeven aanwijzingen voor installatie, gebruik en/of onderhoud niet exact heeft opgevolgd;

*het geleverde verkeerd of onoordeelkundig heeft gebruikt of doen gebruiken;

*zonder voorafgaande toestemming van RM CE Markeringen & Schades B.V. aan het geleverde reparaties en/of andere werkzaamheden heeft verricht of doen verrichten;

*het geleverde heeft verbonden of doen verbinden met daarvoor niet geschikte apparatuur;

*enige uit de overeenkomst terzake het geleverde voor hem voortvloeiende verplichting, al dan niet jegens RM CE Markeringen & Schades B.V.., niet, niet volledig, niet behoorlijk of niet-tijdig is nagekomen;

 

Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kiezen partijen domicilie ten kantore van RM CE Markeringen & Schades B.V. resp. ter griffie van de Rechtbank Breda.

 

Menu